ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಾವಿದರು

ಭಾವ್ಯಕ್ಯ ಜನಪದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಾವಿದರು

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮಂತಪ್ಪ್ ಕಣಬೂರ

ಶ್ರೀ ರಾಜೇಸಾಬ ಹಳಿಂಗಲಿ

ಶ್ರೀ ಇಶ್ವರಪ್ಪ ಮುಂಡಗನೂರ

ಶ್ರೀ ಮೆಹೆಬುಬ ಸನದಿ

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ್ ಕರಡಿ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಕಪ್ಪನವರ

ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ್ ಕೌಜಲಗಿ